Contact Us

Shuseki Shihan Ravi Moodley

Shotokan World Headquarters

Lugano, Switzerland

mail: info@shotokankarate.world